Därför ska ni förnya era samtycken                                                                            innan 25 maj! - Del 3

citat.png

 

Fyra punkter om dataskyddsförordningen

Personuppgifter

Allt som kan härledas till en levande person är en personuppgift. Exempel på personuppgifter är adresser, telefonnummer eller foton. Även olika slags elektroniska enheter, så som IP-adress, räknas som personuppgift om den kan kopplas till en person.

Samtycke

Ett samtycke måste vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring där den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Det är viktigt att varje specifikt samtycke registreras och sparas.

Säkerhet

Säkerställ att registren är tillräckligt skyddade. Det kan handla om såväl tekniska som organisatoriska hot både externt och internt. Bara de anställda som behöver information för ett berättigat syfte ska ha åtkomst till den.

Bevarande och gallring

Radera personuppgifter när de inte längre behövs. Många företag behöver se över sina gallringsrutiner. Offentliga aktörer bör säkerställa att gallringsrutinerna stämmer överens med deras dokumenthanteringsplan.

Datum för webbinar:
  • 23 augusti
  • 22 september
  • 27 oktober

Ange din mejladress till höger för att anmäla dig! 

 

Hur kan ni få hjälp med samtyckeshantering?

 Vi har en lösning för samtyckeshantering där vi hjälper dig att samla in, lagra, versionshantera och gallra samtycken.


Genom MicroDatas samarbete med Advokatfirman Lindahl säkerställs 
att vår lösning hjälper dig att följa den kommande dataskyddsförordningen. 

I samtyckeshanteringen kan den registrerade identifiera sig på olika sätt exempelvis via:

•  BankID
•  Underskrift
•  Inloggningsuppgifter

Förenkla samtyckeshantering

Att använda vår samtyckeshantering är enklare och billigare än att bygga en egen lösning, alternativt bygga om befintliga system. Du får kontroll och översikt över ditt företags insamlade samtycken. Med samtyckeshanteringen kommer du snabbt igång eftersom inga installationer eller anpassningar krävs.